โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

ที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่

ตำบลศรีไค

ครอบครัวศรีไค

ครอบครัวศรีไค

ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

familyhealth

วีดีโอและสื่อรวบรวมแนวคิด องค์ความรู้ และกิจกรรมของโครงการพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

วีดีโอภาพรวมโครงการพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

เข้าใจ ใส่ใจ รักใคร่ ดูแล

พัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเข้าใจ

ข่าวสาร

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ พื้นที่เมืองศรีไค และกิจกรรมในชุมชน

ครอบครัวอบอุ่นด้วยมือเรา

ร่วมสร้างสรรค์ครอบครัวอบอุ่นในชุมชน

กิจกรรม

ไม่มีอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png