รวมภาพและวีดีโอ

รวมภาพถ่ายและวีดีโอบรรยากาศ ผลงานผู้เข้าร่วม และการถอดบทเรียนกิจกรรมในโครงการพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

วีดีโอสรุปโครงการพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

วีดีโอภาพรวมโครงการพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

ตามไปดูการเรียนรู้ครูร่วมสร้างสุขครอบครัวรักการอ่าน

ตั้งวงคุยบนสื่อออนไลนกับ อาจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร  และคุณครูปิยวรรณ พาหาทรัพย์อนันต์

ม.อุบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม

ส่งเสริมบุตรหลานเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ครอบครัวการอ่าน สร้างสุขครอบครัว  สัมภาษณ์ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร  

หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่น

ครอบครัวการอ่าน สร้างสุขครอบครัว

สัมภาษณ์ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร  หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่น  

ผู้ใหญ่บ้านOnline : ครอบครัวการอ่าน สร้างสุขครอบครัว

สัมภาษณ์ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่น

ทีวีชุมชนศรีไค ครอบครัวไทยสู้ภัย COVID19 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

ผู้ใหญ่บ้านOnline : โครงการครอบครัวอบอุ่นเสริมพลังความพร้อม

เด็กและครอบครัวสู่การเรียนออนไลน์

สัมภาษณ์ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีโอโควิด
วีดีโอโควิด

นวัตกรรมพัฒนาสัมพันธภาพในครอบครัว โดยกลไกกลุ่มสตรี

สถาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองศรีไค เพื่อครอบครัวอบอุ่น

วีดีโอโควิด
วีดีโอโควิด

โรงเรียนกับนวัตกรรมการเดินร่วมทางในการพัฒนาครอบครัว

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค

ผู้ใหญ่บ้าน Online :สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่น 

เด็กเยาวชนและครอบครัวปิดเทอมสรรค์เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ก้าวพ้นCOVID19

วีดีโอโควิด

สภาเด็กและเยาวชนหมู่ 8 ร่วมเผยแพร่ความรู้ป้องกัน โควิด19

วิดีโอการดำเนินกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ | กลุ่มสตรี 2563

สื่อวิดีโอการดำเนินกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ | กลุ่มโรงเรียน 2563

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png