ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

“การเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายครอบครัวเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว”

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ประธานกลุ่มสตรีตำบลเมืองศรีไคพร้อมสภาเด็กตำบลเมืองศรีไคร่วมกันจัดกิจกรรมให้ลูกหลานและครอบครัวทั้ง 11 หมู่บ้าน ของตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนครอบครัวที่ไป 64 ครอบครัวประกอบด้วยแม่ลูก ย่ายายและหลาน ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ตาและหลานจำนวน 1 คู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการบริหารเวลาร่วมกันของครอบครัว และการใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย การสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัว การใช้ทักษะการสื่อสารในครอบครัว การเล่านิทานผ่านหุ่นเชิด และการเที่ยวชมสวนสัตว์ร่วมกัน ผลพบว่าเด็กๆและครอบครัวมีความสนุกสนาน ได้ความรู้ และได้ใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวและเพื่อนๆ และมีการสร้างคำมั่นสัญญาร่วมกัน ซึ่งจะมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครอบครัวต่อไป


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png