ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

“การเรียนรู้สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น” (โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น)

“การเรียนรู้สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น” (โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น) นำสู่ข้อเสนอขยายตำบลพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบด้วย 7 ระบบ 3 กลไก 1 ส่งเสริม


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น” (โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น) ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่ ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน โดยมีนายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส นางสาวณัฐยา บุญภักดีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. พร้อมทีมงาน ร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาชุมชน นายกและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 16 ตำบล กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ พร้อมภาคีเครือข่ายในตำบลเมืองศรีไค ร่วมงานจำนวน 300 คนวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานในปีที่ 1 ให้ 16 ตำบลในอำเภอวารินชำราบ และภาคีเครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อเป็นเวทีนำสู่นโยบายของท้องถิ่นในงานด้านครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอบนเวทีและการจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการดำเนินการ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมประชุมร่วมเพื่อการขับเคลื่อนงานพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบอำเภอวารินชำราบ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ ได้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสตรีทุกหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านศรีไค โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค โรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียนบ้านแมด วัดบ้านอุดมชาติ วัดบ้านศรีไค สภาเด็กและเยาวชนบ้านแมด และบ้านศรีไคออก การแสดงต้อนรับจากกลุ่มสตรีบ้านค้อแขมและดอนบาก จากนั้น นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน “พิธีมอบรางวัลครอบครัวดีเด่นและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายให้ประธานคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ” และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวอุ่นเข้มแข็งในชุมชน” โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อด้วยการ “บอกเล่าประสบการณ์งานครอบครัวจากพื้นที่ (Powerful talk คนละ 5 นาที) ผู้ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายทศพล ไกรพันธ์, พระอธิการกำแพง ชาคโร, นางดวงพร ธานี, นางสาวสุดารัตน์ คงคาพันธ์, นางจงรักษ์ บุญลอย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร จากนั้นประธานเยี่ยมชมบูทนิทรรศการที่จัดแสดงภายในงาน ช่วงบ่ายเป็นการหารือแผนงานการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว 16 ตำบล ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนดำบล 16 แห่ง อำเภอวารินชำราบ และสรุปผลการประชุมร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวอำเภอครอบครัวอบอุ่น 16 ตำบล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่ กล่าวถึง การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครอบครัวดีเด่นตามแนวทางครอบครัว 5 ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างสู่การเป็นครอบครัวอบอุ่นต้นแบบคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค ร่วมกับคณะทำงานอาสาสมัครครอบครัวใน 11 หมู่บ้าน ร่วมกันค้นหาและพิจารณาตามแนวทางครอบครัว 5 ดี โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกกำลังกายดี หมายถึง ครอบครัวมีการออกกำลังกายร่วมกันอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 11 คน ด้านการออมดี หมายถึง ครอบครัวที่มีการออมร่วมกัน จำนวน 9 คน ด้านการสื่อสารดี หมายถึง ครอบครัวที่มีการพูดคุยปรึกษากันในครอบครัวเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 11 คน ด้านอาหารดี จำนวน 10 คน ด้านการใส่ใจดี หมายถึง ครอบครัวที่มีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว อย่างดีต่อเนื่อง จำนวน 12 คน และด้านอาสาดี หมายถึง การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัวและในชุมชนต่อเนื่อง จำนวน 15 คน รวมทั้งหมดจำนวน 68 คน และในช่วงบ่าย นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 และคณะพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวได้ลงเยี่ยมสัมภาษณ์ในพื้นที่ ซึ่งได้รับทราบและประทับใจในข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในพื้นที่ที่มีการสื่อสาร และสัมพันธภาพในครอบครัวเปลี่ยนแปลงในทางบวก


ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและภูมิใจให้ครอบครัวที่ได้รับการเชิดชูเกียรติซึ่งต่างกล่าวว่าจะพัฒนาและสื่อสารให้ครอบครัวอื่นๆต่อไป นอกจากนี้ข้อเสนอจากการดำเนินการได้รับการเติมเต็มให้แนวทางเพิ่มเติมในการดำเนินการเพื่อขยายงานต่อไปในตำบลต่างๆให้เกิดอำเภอพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบต่อไป โดยเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืน ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ขยายการดำเนินงานสู่ครอบครัวที่เปราะบาง สนับสนุนการดำเนินงานต่อยอดของอาสาสมัครครอบครัว และสภาเด็กและเยาวชนในระดับหมู่บ้านและตำบล ร่วมกับการเสริมศักยภาพผู้ทำงานด้านครอบครัว และติดตามการเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัวต่อไป พร้อมทั้งโครงการจะนำผลการประชุมร่วมนำข้อเสนอขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบต่อไป
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png