ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยหน่วยวัด และกลุ่มสตรี

วันที่ 15 มีนาคม 2563 หน่วยวัด และกลุ่มสตรีตำบลเมืองศรีไคร่วมกันจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 ที่วัดบ้านศรีไค โดยมีเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองศรีไคเข้าร่วม

กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและรับรู้ความถนัดความชอบของตนเอง และที่สำคัญคือเปิดโอกาสการเรียนรู้ตนเองผ่านการมีช่วงเวลาสมาธิจดจ่อผ่านการสวดมนต์สมาธิ เพื่อฝึกฝนให้คุ้นเคยกับวิถีความสงบ รู้จักกริยามารยาทเพื่อสร้างบุคลิคภาพที่ดีจากภายใน และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกันผ่านกิจกรรม

กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ กิจกรรมทำวัตรเช้าและเกมธรรมะโดยสภาเด็ก กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานอาหารสุขภาพโดยกลุ่มสตรี ฐานมัดย้อมโดยนางสาววริษฐา สง่าวงค์ ฐานศิลปะสมาธิโดยอาจารย์สุทธิพงศ์ เพิ่มพูลและนางสาวกัลมลี ธรรมิกบวร ฐานยูทูบเบอร์โดยนายสุวาทิต ฐานพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมเล่นอิสระโดยนางสุดารัตน์ คงคาพันธ์และนางเยาวลักษณ์ ศรีรักษา และกิจกรรมพัฒนาวัดโดยคณะกรรมการวัดบ้านศรีไค

ผลของกิจกรรมพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เรียนรู้การทำวัตรสวดมนต์ และช่วยเพิ่มความใกล้ชิดกันระหว่างวัดและชุมชน

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png