ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2562 โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทำงานด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไค” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร นำคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค กลุ่มสตรี และอาสาสมัครครอบครัว จำนวน 70 คน ร่วมเรียนรู้และวางแผนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในพื้นที่ ด้วยกิจกรรม “นาฬิกาครอบครัว” กิจกรรมการฟังรอบวง กิจกรรมการออนไลน์คุณภาพ กิจกรรมแม่ลูกคุณภาพ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดย วิทยากร จากโครงการและวิทยากรรับเชิญได้แก่ อาจารย์จารุวรรณ ชุปวา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.สมปอง เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.สุรสม กฤษณจูฑะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายศุภชัย ไตรไทยธีระ และผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแนวทางการทำงาน และตระหนักในการทำงานเป็นทีมตามเป้าหมายสู่ครอบครัว โดยครอบครัวผู้เข้าอบรมจะเป็นครอบครัวนำร่องในการพัฒนาตามแนวทางครอบครัว 5 ดีต่อไป


กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาเยีย

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น.

ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร นำคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค และภาคีเครือข่ายจำนวน 30 คน ร่วมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว และศึกษาความสำเร็จของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลนาเยีย เวลา 09.00 โดย นายสุรเดช ทองบัว และทีมผู้บริหารได้ให้ แนวทางทำให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความมั่นใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป โดยจะนำสิ่งที่ได้มาร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png