ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)

หมู่ 4 ณ วัดบ้านศรีไค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการและทีม เข้าร่วมงาน บุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ณ วัดบ้านศรีไค หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างสัมพันธภาพ และร่วมสังเกตการณ์จัดกิจกรรมในชุมชน และพบผู้นำ ในชุมชนแบบไม่เป็นทางการเพื่อหารือในประเด็นกิจกรรมที่จะดำเนินการของโรงเรียนบ้านศรีไค และการประสานแผนงานร่วมกับเจ้าคณะตำบล


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมพิธีเลี้ยงปู่ตา หมู่ 5 บ้านแมด ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ภาคเช้า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนโครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเลี้ยงปู่ตา หมู่ 5 บ้านแมด ต.เมืองศรีไค ของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำพิธีปีละ 2 ครั้งของทุก ๆ ปี คือในทุก เดือนสาม ขึ้น 3 ค่ำ และเดือนหก ขึ้น 6 ค่ำ จากกิจกรรมจะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวทุกครอบครัวในชุมชนมีความพร้อมเพรียงในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก (โดยความเชื่อของคนในชุมชน เชื่อว่าปู่ตา เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษ ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน ความเชื่อดังกล่าวได้หยั่งลึกลงไปในจิตสำนึกของลูกหลานในชุมชน และ ถือปฏิบัติสืบต่อกันอย่างเคร่งครัดตลอดมา อีกทั้งยังมีการขอพรให้ตนเองประสบความสำเร็จในด้านการเรียน ค้าขาย หรือในการเดินทาง โดยหากสิ่งที่ตนเองขอนั้นประสบความสำเร็จ ก็จะมีการแก้บนตามที่ได้กล่าวไว้)

ภาคบ่าย ผส.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่น ตำบลเมืองศรีไคและอาจารย์จารุวรรณ ชุปวา ผู้จัดการโครงการ เข้านมัสการและขอปรึกษาหารือ พระครูวิโรจน์ธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค เกี่ยวกับบทบาทของวัดและแนวทางการจัดกิจกรรมในพื้นที่วัดของตำบลเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการฯ บูรณาการระหว่างวัดกับบ้าน ซึ่งได้มีการนัดหาประชุมวางแผนกิจกรรมของโครงการร่วมกับเจ้าอาวาสวัดและผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 วัดในตำบลเมืองศรีไค ในวันที่ 30 มีนาคม 2562


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมประชุมกลุ่มสตรีตำบลเมืองศรีไค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และ นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ผู้จัดการโครงการ เข้าร่วมประชุมหารือกับกลุ่มสตรีตำบลเมืองศรีไค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดยมีประเด็นหารือประกอบด้วย การจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี และแนวทางในการดำเนินการด้านงบประมาณ ได้ข้อสรุปการดำเนินการที่สำคัญคือ กลุ่มสตรีมีความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรม แต่ในเรื่องบริหารงบประมาณมีความประสงค์ให้ทางโครงการร่วมดำเนินการใกล้ชิดเพราะขาดประสบการณ์ทั้งการเขียนโครงการและการบริหารจัดการงบประมาณ


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมประชุมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองศรีไค

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนผู้สูงอายุ เสนอแนวคิดนวัตกรรมการศึกษาผู้สูงอายุติดบ้าน ข้อสรุปจากการประชุมเห็นด้วยและจะมีการวางแผนในรายละเอียดต่อไป


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมประชุมกับนายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค และทีม เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและขับเคลื่อนโครงการฯ เชื่อมโยงกับภาคีในพื้นที่ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีไค ได้แนวทางดำเนินการ และสื่อสารรายการส่งผ่านทางเฟส ไลน์ชุมชน ดังลิงค์แนบ โดยข้อสรุปโครงการเป็นการดำเนินการร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเพื่อเรียนรู้ในภูมิปัญญา คุณธรรม ผ่านกระบวนการที่ใกล้ชิดผ่อนคลาย กิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วยการนำนักเรียนไปเรียนรู้ทำกิจกรรมเยี่ยมครอบครัวในหมู่บ้าน อันเป็นการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหมู่บ้าน และเป็นกระบวนการเสริมสร้างความใกล้ชิดในระดับครอบครัวอีกด้วย พร้อมทั้งโอกาสเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาชมรมผู้งอายุ นอกจากนี้ได้มีการหารือในการทำสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯและงานด้านการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค เห็นด้วยในหลักการที่จะจัดตั้งห้องสตูดิโอเพื่อการสื่อสารและเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน


การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบไอที เฟส ไลน์ เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.facebook.com/thoasapon/videos/2023530984399579/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBDM0vABZO6hmteldyWUlk8tGONIMyfXI7URJ61cI9o0q4sLMnDUZPcr8SL81iR9WVqaqyZakJqkqQE

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายทศพล ไกรพันธ์


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

หารือสร้างเครือข่ายครอบครัวอบอุ่นกับรร.ชุมชนบ้านศรีไค /ผอ.รร.พร้อมหนุนเต็มที่และ ไฟเขียวตั้งสตูดิโอในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานีสื่อสารสู่ยุคดิจิตัล

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2041777535908257&id=100002280921686

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายทศพล ไกรพันธ์


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png