ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2562 โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

วันที่ 16 – 29 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมของหน่วยปฏิบัติการ กรณี กลุ่มสตรีพัฒนาครอบครัว 11 หมู่บ้าน

เมื่อช่วงวันที่ 16 – 29 พฤษภาคม 2562 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมของหน่วยปฏิบัติการ กรณี กลุ่มสตรีพัฒนาครอบครัวทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยทางได้ชี้แจงในประเด็นของการนำงบประมาณไปดำเนินงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณและอัตราการเบิกจ่าย การสรุปและการเขียนรายงาน รวมถึงการประเมินโครงการที่ดำเนินงานด้วย


วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไค ครั้งที่ 2/2561

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไค ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดยมีท่านพระครูวิโรจน์ธรรมานุศาสก์ และ ผู้แทนนายอำเภอวารินชำราบ เป็นที่ปรึกษา และมีนายอนันต์ ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค เป็นประธานในที่ประชุมและได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบถึงการดำเนินงานด้านครอบครัวของตำบลเมืองศรีไค และ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ด้านครอบครัวจากฐานข้อมูล และ ผลการดำเนินงานของโครงการฯ รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จากนั้น ผศ.ดร.สุรีย์ ได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการนวัตกรรมของ 22 หน่วยปฏิบัติการ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเห็นชอบโครงการนวัตกรรม

หมายเหตุ

1. กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค ปรับทุกข์ เสริมสุข ให้ครอบครัว

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาเยีย)

ได้มีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากรอโอนงบประมาณจาก สสส. และ บุคลากรของศูนย์พัฒนาครอบครัวติดภารกิจ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png