ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

กิจกรรมเดือน มีนาคม 2562 โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

วันที่ 7 มีนาคม 2562

กิจกรรมอบรมการคิดเชิงออกแบบและการจัดทำแผนครอบครัว

ณ ห้องประชุม U 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค ได้ดำเนิน โครงการนวัตกรรมครอบครัวกรณีศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเมืองศรีไค ภายใต้ การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบฯ โดยจัดกิจกรรมอบรมการคิดเชิงออกแบบและการจัดทำแผนครอบครัว มีผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 52 คน ประกอบด้วย ทีมงาน บุคลากรในหน่วยงาน/องค์กรในตำบลเมืองศรีไค ผู้นำท้องถิ่น ประธาน/ตัวแทนกลุ่ม อาสาสมัครครอบครัว (อสค.) กลุ่มสตรีพัฒนาครอบครัว และเยาวชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลเมืองศรีไค โดยมีวิทยากรจากสำนักพิมพ์ปิ่นโต 3 ท่าน คือ นายวรเชษฐ เขียวจันทร์ นายไตรรัตน์ แขวงเมืองปักษ์ และนางสาวสุพรรณกัญจนารีย์ รักอิสระ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1) สิ่งที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่น โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้สรุปสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นไว้หลากหลาย 2) กิจกรรม Who am I โดยให้วาดภาพ 1 ภาพ เปรียบเทียบแทนชีวิตของตนเองว่า ตนเองเปรียบเทียบตนเองเป็นอะไร แล้วตั้งชื่อภาพ พร้อมเขียนคำอธิบายภาพ 3-5 บรรทัด 3) กิจกรรมเส้นทางสู่ครอบครัวอบอุ่น เป็นกิจกรรมที่ทำให้มองเห็นภาพการไปสู่การเป็นครอบครัวที่อบอุ่นว่าต้องทำอย่างไร ด้วยวิธีการอย่างไร โดยจากการทำกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม มีสิ่งที่ได้รับคือ เทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคนี้สำคัญมากสำหรับ การเลือกว่าจะทำอะไร จะเปลี่ยนครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้น คือ การฝึกคิด ฝึกคิดเป็นระบบจากเรื่องพื้นฐานในชีวิต คือเรื่องของเรา ทบทวน คิด ถอดเรื่องตนเองได้ สามารถถอดบทเรียนของงานหรือเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย สบาย และมีประสิทธิภาพ


“นวัตกรรมไม่ใช่การทำอะไรที่ใหญ่โตเหมือนกับการขึ้นไปเหยียบดาวอังคาร แต่เป็นกระบวนการคิดที่เราออกแบบได้ด้วยตนเอง”


วันที่ 19 มีนาคม 2562

กิจกรรมคืนข้อมูล

ณ ห้องประชุม U 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม U 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมการคืนข้อมูล ให้กับภาคีเครือข่ายในการใช้ข้อมูล ประกอบด้วย วัด โรงเรียน รพสต. ชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคเช้า เป็นกิจกรรมคืนข้อมูลให้กับทางพื้นที่ ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมนวัตกรรมดำเนินการต่อของโครงการ


วันที่ 22 มีนาคม 2562

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดยได้ประชุมตามระเบียบวาระ ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากร คือ นายสุนทร อุทธา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มาบรรยายพิเศษงานศูนย์พัฒนาครอบครัวให้กับคณะทำงานฯได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ และทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองศรีไคให้ยั่งยืน


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png