ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

ขับเคลื่อนองค์กร: ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่ตำบลเมืองศรีไค โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดยมีผู้มาประชุม จำนวน 17 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาร่าง ข้อบังคับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค พิจารณาร่างแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และร่วมหาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค


ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแผนงานและกระบวนการการทำงานการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ และเห็นชอบระเบียบข้อบังคับ พร้อมกำหนดการประชุมร่วมกันของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดยกำหนดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน และกำหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์ ความว่า “ครอบครัวสุขใจ อุ่นไอความรัก ฟูมฟักพัฒนา นำพาก้าวไกล”


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png