ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

คบเด็กสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผ่านแนวคิดธนาคารเวลา

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เด็กและเยาวชนจำนวน 32 คนจากตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน 4 หมู่บ้าน และผู้นำประกอบด้วยผู้นำกลุ่มสตรี และผู้นำชุมชนร่วมให้กำลังใจ โดยมีวิทยากรด้านการออกแบบพื้นที่คือ นางสาวกัลมลี ธรรมิกบวร และผู้ช่วยวิทยากรประกอบด้วย นางสุดารัตน์ คงคาพันธ์ นางเยาวลักษณ์ ศรีรักษา และอาจารย์สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล และวิทยากรแนวคิดธนาคารเวลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

กิจกรรมได้มีการมอบสมุดธนาคารเวลา และลงพื้นที่จริงสนามกลางบ้านแมด เพื่อกำหนดพื้นที่พัฒนาตามที่ร่วมกันออกแบบ ผลกิจกรรมพบว่าเด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำในการดำเนินการ โดยจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมคือ จุดนั่งพัก และถ่ายรูป พื้นที่จัดกิจกรรม และประสานการติดตั้งไฟส่องสว่าง เป็นเบื้องต้น และจะดำเนินการต่อเนื่องเปิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต่อไป และเริ่มสะสมเวลาจากการฝากเวลาโดยร่วมกันทำกิจกรรมต่อเนื่องให้ชุมชนและครอบครัวได้มีพื้นที่สร้างกิจกรรมครอบครัวร่วมกันต่อไป โดยการสนับสนุนของเครือข่ายครอบครัวตำบลเมืองศรีไคดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png