ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการสู่การเป็นหน่วยเรียนรู้

ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นำโดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบตำบลเมืองศรีไคพร้อมด้วยคณะทำงานในเครือข่าย ๒๒ หน่วยปฏิบัติงานซึ่งได้ยกมา ๖ หน่วยงานด้วยกันคือ ๑.ศูนย์พัฒนาครอบครัว

๒.โรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียน

๓.โรงเรียนในเขตตำบลเมืองศรีไค

๔.กลุ่มสตรีตำบลเมืองศรีไค

๕.วัดในตำบลเมืองศรีไค

๖.สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองศรีไค

จากหน่วยงานปฏิบัติการแต่ละหน่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรึกษาหารือในแต่ละกลุ่มของตนเอง และได้เสนอนโยบายต่างๆของกลุ่มเพื่อพัฒนาระบบกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเพื่องานด้านครอบครัว

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png