ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

ถอดบทเรียนและสะท้อนผล : กิจกรรมสานรักห่วงใยสองวัยผูกผัน

วันที่ 20 มกราคม 2563 นำโดย คุณครูปิยวรรณ พาหาทรัพย์อนันต์ และนายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) จัดกิจกรรมสานรักห่วงใย สองวัยผูกผัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัวและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน ของผู้เรียนให้ดีขึ้น การเรียนในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนสะท้อนผลกิจกรรมที่เด็กและผู้สูงอายุทำร่วมกัน ประกอบด้วย การทำแผนที่เดินดินสำรวจหมู่บ้าน การอ่านนิทาน การออกเยี่ยม

คุณตาคุณยายที่บ้าน การปลูกผักสวนครัว และออกกำลังกาย มีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คน และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) จำนวน 103 คนนับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีในตำบลร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่นในสังคมสูงวัย


ผลพบว่าสร้างความประทับใจ สุขใจ ให้กับเด็กๆและผู้สูงอายุหลายท่านมีความปลาบปลื้ม เด็กๆและผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่ามีความสนุกได้ความรู้ มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคลในครอบครัว ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ ผู้สูงวัยก็ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเองในการส่งเสริมความสามารถของบุตรหลาน เกิดความรักห่วงใยและผูกพันดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png