ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

“ระดมสมองสร้างนวัตกรรมให้ทุกครอบครัวมีแผนพัฒนาครอบครัว โดยมีอาสาสมัครครอบครัว ร่วมด้วยช่วยกันกับภาคี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค เพื่อระดมสมองวางแผนการดำเนินงานตามข้อบังคับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค การพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรม อาสาสมัครครอบครัว (อสค.) รวมถึงแนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงาน มีผู้มาประชุม จำนวน 11 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน

จากการประชุมระดมสมองครั้งนี้ เกิดแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลเมืองศรีไค ปี 2561 – 2562 ประกอบด้วย แผนพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน แผนสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วม แผนจัดทำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล แผนพัฒนาโรงเรียนครอบครัวและหลักสูตร และ แผนสร้างเครือข่ายทำงาน

ทั้งนี้คาดหวังให้เกิดการทำแผนพัฒนาของแต่ละครอบครัวโดยมีอาสาสมัครครอบครัว ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องที่ ท้องถิ่น และที่ปรึกษาจากคณะอนุกรรมการด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไคดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png