ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

รายงานกิจกรรมเดือน เมษายน 2562 โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562

กิจกรรมพัฒนาทีมนำพัฒนานวัตกรรม

เมื่อ วันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล เมืองศรีไคได้ดำเนิน โครงการนวัตกรรมครอบครัวกรณีศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเมืองศรีไค ภายใต้ การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบฯ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทีมนำพัฒนานวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วย 22 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ โรงเรียน วัด กลุ่มสตรีพัฒนาครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ สภาเด็กฯ

โดยในวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีวิทยากรจากสำนักพิมพ์ปิ่นโต 3 ท่าน คือ นายวรเชษฐ เขียวจันทร์ นายไตรรัตน์ แขวงเมืองปักษ์ และนางสาวสุพรรณกัญจนารีย์ รักอิสระ ได้บรรยายและดำเนินกิจกรรมกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรม “พูดอย่างไรให้เป็นบวก” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การสร้างบรรยากาศที่ดีด้านการสื่อสารในครอบครัว 2) กิจกรรม “ฝึกทักษะเพื่อความสำเร็จ” โดยมีวัตประสงค์เพื่อ ฝึกทักษะการปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น และแก้ปัญหาเป็น ผ่านกิจกรรม กรรไกร – ไข่ – ผ้าไหม 3) กิจกรรม “การเป็นโค้ช” ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกทักษะการฟังเชิงลึก และการสะท้อนความคิดอย่างชัดเจน และฝึกถามให้ผู้อื่นหาคำตอบได้ รวมทั้งการชื่นชมจากใจและเป็นธรรมชาติ และ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ภาคเช้า จะเป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ฐานความรู้เพื่อครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย 1) ฐานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการ 2) ฐานการสื่อสาร 3 ฐานอนามัยแม่และเด็ก โดยแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมในแต่ละฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะมีวิทยากรประจำฐานได้แก่ ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร ,อาจารย์จารุวรรณ ชุปวา และอาจารย์สิทธิพงศ์ เพิ่มพูนและคณะ ต่อมาภาคบ่าย ผู้แทนแต่ละหน่วยปฏิบัติการ นำเสนอนวัตกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผศ.ดร ชมพูนุช โมราชาติ ผศ.ดร. อินทิรา ซาฮีร์ ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร และ คุณสุชัย เจริญมุขยนันท์ ร่วมฟังข้อเสนอโครงการและให้แนวคิดและข้อเสนอแนะแต่ละหน่วยปฏิบัติการไปปรับใช้ให้เหมาะสม


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png