ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

สภาเด็กและเยาวชนร่วมสร้างสรรค์กีฬาและการทำงานผ่านการเรียนรู้เป็นทีมกรรมการ

วันที่ 18-19 มกราคม 2563 โครงการพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน

ตำบลเมืองศรีไค และทีมการศึกษานอกโรงเรียนตำบลเมืองศรีไค จัดกิจกรรมอบรมการเป็นกรรมการกีฬา และการทำงานเป็นทีมเพื่อหนุนเสริมการกล้าแสดงออก การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการเล่นกีฬา

ผลการอบรมทำให้การจัดกีฬาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวมีทีมทำงานที่เข้มแข็ง

เด็กและเยาวชนเรียนรู้การมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png