ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

สองวัยเรียนรู้การสื่อสารและการอยู่ร่วม: โรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียนเพื่อครอบครัวอบอุ่น

“ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ใกล้บ้าน เป็นสวัสดิการหนึ่งที่ผู้นำชุมชนทำได้เพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวอบอุ่น”


วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นำโดย นายทศพล ไกรพันธ์ ร่วมกับอาสาสมัครครอบครัว จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียน หมู่ 4 บ้านศรีไคครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาหลักสูตร การสำรวจความต้องการ และร่วมมือกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองศรีไค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ติดบ้าน การดำเนินการมีทั้งหมด 6 ครั้งในช่วงเช้าของวันเดือนละ 1 ครั้ง การเรียนในครั้งนี้เป็นครั้งแรกประกอบด้วย การฝึกสมาธิ การเรียนรู้ธรรมะ การเรียนรู้การสื่อสาร การกอดมอบกำลังใจ และการมอบความรักจากพวงมาลัย มีผู้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ร่วมมอบพวงมาลัยเป็นหลานฮักหลานแพง ของผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 15 คนนับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีในตำบลร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่นในสังคมสูงวัย กิจกรรมนำโดย คุณครูปิยวรรณ พาหาทรัพย์อนันต์ และนายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน ผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สังวร พระสงฆ์ร่วมให้ความรู้ และให้ศีลให้พร


ผลพบว่าสร้างความประทับใจ สุขใจ ให้ผู้สูงอายุหลายท่านน้ำตาไหลด้วยความปลาบปลื้ม ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่ามีความสนุกได้ความรู้ วันเวลาผ่านไปเร็ว ได้พบเพื่อน ผู้นำชุมชนมีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสดูแลได้สอดคล้องกับความต้องการ และส่งผลที่ดีต่อครอบครัวที่ผู้สูงอายุมีการดูแลตนเองให้แข็งแรง ไม่เครียด เข้าใจลูกหลาน ปรับการสื่อสารของตน ทั้งนี้โครงการจะติดตามประเมินเป็นระยะต่อไป จากกิจกรรมจะเห็นได้ว่าผู้นำท้องถิ่นสามารถร่วมกับภาคีเครือข่ายใยการดูแลครอบครัวผู้สูงวัยในชุมชนได้ และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ต่อไป
ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png