ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

สองวัยเรียนรู้การสื่อสารและการอยู่ร่วม: โรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียนเพื่อครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อาสาสมัครครอบครัว ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค

โดยคุณครูปิยะวรรณ พาหาทรัพย์อนันต์ เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียน หมู่ 4 บ้านศรีไคครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาหลักสูตร การสำรวจความต้องการและร่วมมือกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองศรีไค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ติดบ้าน

การเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดดอกไม้จากธรรมชาติ การตัดกระดาษพับรูปปลาตะเพียน

และการปั้นดินเหนียวเป็นรูปต่างๆ มีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมจำนวน 17 คนและมีนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คนนับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีในตำบลร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่นในสังคมสูงวัย

ผลพบว่าสร้างความประทับใจ สุขใจ ให้กับผู้สูงอายุและลูกหลานที่มาร่วมกิจกรรม เพราะกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันทั้งสองวัยโดยมีคุณตาและคุณยายเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการความรู้และพาลูกหลานปั้นดินเหนียวเป็นรูปสัตว์ต่างๆ การจัดดอกไม้ และการสานรูปปลาตะเพียน ทำให้ผู้สูงอายุและลูกหลานเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมปรับการสื่อสารของตน ส่งผลที่ดีต่อครอบครัวผู้สูงอายุมีการดูแลตนเองให้

แข็งแรง ไม่เครียด เข้าใจลูกหลานมากขึ้น เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ต่อไป

นอกจากนี้ในกระบวนการเรียนรู้นักเรียนจะเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุและได้โอกาสในการแสดงออกเช่น การร้องเพลงเพื่อสร้างความสุขใจให้ผู้สูงอายุในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจที่

ได้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ลูกหลาน จากกิจกรรมที่ทำถือว่าเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในครอบครัวของผู้สูงอายุและลูกหลานต่อไป ทั้งนี้โครงการจะติดตามประเมินเป็นระยะต่อไปดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png