ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

สายสัมพันธ์ 3 วัย

สายสัมพันธ์ 3 วัย วัยเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ผู้สูงอายุ มีวัดเป็นจุดเชื่อมโยงหล่อหลอมจิตใจและเรียนรู้


◊ วันที่ 21 กันยายน 2562 วัดศรีไคออก จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ 3 วัย ในวันพระ

พุทธศาสนา บทบาทของวัดในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน สายสัมพันธ์ 3 วัย วัยเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ผู้สูงอายุ

◊ กิจกรรมประกอบด้วยการฟังธรรม การทำบุญตักบาตร และวันก่อเกิดการออมของสภาเด็กและเยาวชนบ้านศรีไคออก จัดตั้งบัญชีเงินออมของสภาฯ บัญชีกองทุนความดี

วันแรกของกิจกรรมการออมทรัพย์ของสมาชิกสภาเด็กเยาวชนบ้านศรีไคออก สมาชิกผู้ออม 20 เงินออมรวม 1148 บาท พร้อมเปิดบัญชีกองทุนความดี สภาเด็กและเยาวชนบ้านศรีไคออก ยอดรวม 1290 โดย ร่วมมือมือกับธนาคารสัจจะออมทรัพย์บ้านศรีไคออกส่งเสริมการออม และกับคณะกรรมการกลุ่มสตรีบ้านศรีไคออก เป็นการตอบโจทย์การพัฒนาทักษะ ออกแบบกิจกรรมการทำงานเป็นทีม การเงินการบัญชี การเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกหลักสูตร แต่อยู่ในวิถีชีวิต

คาดหวังผลให้เกิดการรวมกลุ่ม สู่การทำกิจกรรมการออม ซึ่งจะทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนระยะยาว เด็กและเยาวชน มีเงินออมเป็นของตนเอง และเป็นการสร้างสายใยรักกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเยาวชนกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ต่างวัยกัน ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวครอบครัว ถักทอความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับธนาคารสัจจะออมทรัพย์บ้านศรีไคออกหนุนและสร้างพลัง

การออม ปลุกฝังตั้งแต่เยาว์วัยและการเรียนรู้ลงมือทำ


◊ กิจกรรมสนทนาธรรม บันไดชีวิตเพื่อเด็ก

โดย พระอาจารย์สังวร ศีลคุณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค

พระอาจารย์สังวร ศีลคุณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค กล่าว สนทนาธรรม กับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนบ้านศรีไคและผู้ปกครอง ในหัวข้อความกตัญญูดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png