ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

อำเภอวารินชำราบพร้อมขับเคลื่อนสู่อำเภอครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่ตำบลเมืองศรีไค โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอความเป็นไปได้ของนโยบายด้านครอบครัวสู่การขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการ

ด้านครอบครัวระดับตำบลเพื่อสังคมสูงวัยร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมทั้ง ๓๐ คน

ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย ทั้งนี้

ต่างเห็นความสำคัญว่าครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม และร่วมประกาศขับเคลื่อนสู่อำเภอครอบครัวอบอุ่นต้นแบบต่อไป
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png