ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

เมื่อสภาเด็กได้รับการสนับสนุนงบจากกองทุนหมู่บ้าน ปฏิบัติการเพื่อเกษตรอินทรีย์จึงเกิดขึ้น

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บ้านศรีไคออก หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต่อยอดกิจกรรมด้วยงบของหมู่บ้านเอง โดยคณะกรรมการหมู่บ้านศรีไคออกเห็นชอบโครงการปลูกผักอินทรีย์ตามที่สภาเด็กและเยาวชนเสนอ และอนุมัติให้สภาเด็กและเยาวชนหมู่ 4 ใช้งบของกองทุนหมู่บ้านจำนวน 3510 บาท ดำเนินการในเวลา 1 ปี

และสนับสนุนนำเด็กๆศึกษาดูงานและฝึกฝนลงแปลงปลูกผักจริงในวันหยุด โดยมีพี่จิตอาสา แม่ๆกลุ่มสตรี เป็นพี่เลี้ยง และได้รับความรู้จาก นายสามัคคี นิคมรักษ์ ประธานศูนย์เกษตรอินทรีย์ตำบลเมืองศรีไค และนายสุวรรณ สิทธิ์ธัง รองประธานศูนย์ ฯ อนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำจากประสบการณ์ตรง


# คุ้มแก้ว คุ้มขวัญ ถ่ายภาพ ทศพล ไกรพันธ์ ทีวีชุมชนศรีไค รายงาน สรุปย่อโดย สุรีย์ ธรรมิกบวร

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png