ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

โรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียนเพื่อครอบครัวอบอุ่น โดยผู้นำชุมชน

“ผู้สูงอายุติดบ้านได้เรียนรู้ใกล้บ้าน เป็นสวัสดิการหนึ่งที่ผู้นำชุมชนทำได้เพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวอบอุ่น”


วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางจงรักษ์ บุญลอยร่วมกับ อาสาสมัครครอบครัว จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียนเป็นครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาหลักสูตร การสำรวจความต้องการ และร่วมมือกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองศรีไค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการอยู่ร่วมที่มีการสื่อสารที่ดี มีความรู้

เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของการใช้สื่อ และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ติดบ้าน การดำเนินการมีทั้งหมด 6 ครั้งในช่วงเช้าของวันเดือนละ 2 ครั้ง การเรียนในครั้งนี้และที่ผ่านมา 2 ครั้งประกอบด้วย การฝึกสมาธิ การเรียนรู้ธรรมะ การเรียนรู้การสื่อสาร การกอดมอบกำลังใจ การอออกกำลังด้วยท่อพีวีซี และการออกกำลังกายด้วยยางยืด มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่ามีความสนุกได้ความรู้ วันเวลาผ่านไปเร็ว ได้พบเพื่อน ผู้นำชุมชนมีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสดูแลได้สอดคล้องกับความต้องการ และส่งผลที่ดีต่อครอบครัวที่ผู้สูงอายุมีการดูแลตนเองให้แข็งแรง ไม่เครียด เข้าใจลูกหลาน ปรับการสื่อสารของตน ทั้งนี้โครงการจะติดตามประเมินเป็นระยะต่อไปดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png